NL      FR      EN Museum     Kids     Boekingen     Online Bezoek     Geschiedenis     In de klas
DE      ES Cacao & Co     Recepten     Projecten     Video
 
Home
Openingsuren
    Prijzen
Hoe bereiken ?
Groepsbezoeken
Pers & Media
Links
Downloads
Contact

Nieuws

Workshops

Landen

  Choco-Story on Facebook

Choco-Story
 
Geschiedenis De glief Chocolateros Het Codex Mensenoffers De Geraamtes
De Origine 1 Betaalmiddel De Origine 2 De Origine 3 De Beweging De Origine 4
  5) Een mogelijke uitleg voor de Azteekse mensenoffers?

Vanwaar kwamen deze Precolumbiaanse Amerikaanse Indianen?

Onze amerikanisten hebben al lang het probleem van hun antropologische oorsprong bestudeerd. Waren hun voorvaders autochtonen of geëmigreerden van Europa, Azië of van elders? Hun werken hebben reeds bepaalde resultaten opgeleverd. Aansluitend bij hun prehistorische oorsprong, heeft men archeologische en taalkundige getuigenissen van immigraties ontdekt die van duizend jaar vóór ons tijdperk dateren: Faraonisch, Phoenicisch, Centraal Azië, Hebreeuws, Grieks, Iberisch, Iers, Vikings, Melanesisch en anderen, die sporen hebben nagelaten van hun "bezoeken".

Men heeft, bijvoorbeeld, "achéenne" degens ontdekt. Onder de "wilden" van Brazilië, die uitgeroeid werden door de "beschaafden", treft men blonde types aan met blauwe ogen. Het verblijf van Ierse monniken van de Heilige Brandan op de oostelijke kusten van Noord-Amerika duizend jaar voor Columbus en hun terugkeer naar Ierland, werd historisch bewezen. Wat zou het Kruis betekend hebben dat door de expeditie van Juan van Grijalva in 1518 ontdekt werd op het eiland Yucatán, zoals zij dit schiereiland noemden alvorens het volledig te verkennen?

Zij hadden gevonden dat de Maya's er:
"een groot wit marmeren Kruis met een gouden kroon aanbeden, waarvan ze beweerden dat hierop iemand gestorven was die meer licht uitstraalde en meer schitterde dan de zon" (2)

Mr. Barry Fell, Professor in de maritieme biologie en zoölogie aan de Universiteit van Harvard, die zich baseerde op numismatische en grafopschriften die hij in Noord-Amerika gezien had, beweert dat 800 jaar vóór J.C. een Baskische kolonie zich gevestigd had in het dal van Susquehenna, op 150 Km van Philadelphia. Een verzameling van meer dan 400 stenen vertonen opschriften, die op ongeveer 120 km van de uitmonding van de Susquehanna rivier gevonden werden, en door Fell geïdentificeerd als het schrift van het bronzen tijdperk dat in de oude provincie Trasos-Montes, gelegen ten Noorden van Portugal, werd ontdekt.

Volgens Chinese muntstukken die in Mexico werden teruggevonden, zouden Chinezen die door een boeddhistische monnik werden begeleid, in de Ve eeuw van ons tijdperk in dit land aangekomen zijn. Men heeft eveneens grafopschriften ontdekt in Tennessee en in Georgië, in de Verenigde Staten, die dateren van 1000 jaar vóór J.C. Daarenboven beweren specialisten van de indianen folklore dat bepaalde gewoontes en de taal van de "Yuchi" Indianen wijzen op een Hebreeuws verleden.

Hierbij komt nog dat men eveneens enkele Turkse woorden in de taal van de Maya's, evenals in deze van de Azteken terugvindt. Men komt eveneens Indo-Germaanse woorden tegen in de "quechua", de taal van de Inca's; en de trekken van de Mapuches verschillen niet zoveel van de onze. De Indianen van Centraal-Amerika hebben lichamelijke trekken die nauw aanleunen bij deze van de Mongolen.

Wat de Mongolen betreft, zouden de werken van Sahagún betreffende "De Dingen" van de Indianen ons mogelijkerwijze op het spoor brengen van een gedeeltelijke oorsprong van de Azteken van centraal Azië. Fray Bernardino werd getroffen door de gelijkenissen van bepaalde rituelen met die van de christelijke godsdienst, vooral wat de Eucharistie betreft. Dit christelijk Sacrament (H. Mathias XXVI, 26-28) waar Jezus aan zijn apostelen op symbolische wijze zijn lichaam geeft om te eten en zijn bloed om te drinken, door brood en wijn. De Azteken deden dit met het vlees en het bloed van een jonge man die ze gedurende een jaar verafgood hadden en vervolgens op rituele wijze afgeslacht werd door vijf priesters (3)

Er was niet enkel de Eucharistie. Vele andere Azteekse religieuze manifestaties sloten nauw aan bij de christelijke rituelen, hetgeen de religieuze Spanjaarden onaangenaam had verrast. Zij werden opgeschrikt wanneer ze zagen dat ze hun priesters benaderden voor het toedienen van de Communie door een stuk vlees van de opgeofferde op te eten, want zij deden het met dezelfde plechtige stilte als de christenen met de Hostie.

Een Vastenperiode ging eveneens hun Communie vooraf. Wanneer de Spaanse religieuzen de doop van de Indianen zagen, voorafgegaan door een plechtige aanroeping waarbij men de lippen en het hoofd van de baby oliede, schreeuwden zij luidruchtig: "het is de Boosdoener die ze heeft geïnspireerd om ons heilig Vertrouwen te schenden".

Sahagún, niet onderhevig aan dit soort reacties, slaagde erin om het gebed van de Azteekse priesters opnieuw tot leven te roepen : "dat door deze doop het kwaad wordt vernietigd dat geschied is vóór het begin van de Wereld". (4) Gaat het hier niet over de oorspronkelijke zonde?

De talrijke kruisen die de Spanjaarden in de Indiaanse Tempels tegen kwamen werden eveneens aanzien als het "Werk van Satan".
De werken van Fray Bernardino, betreffende de gemeenschappelijke punten tussen de godsdienst van de Azteken en het christendom, sporen aan om een hypothese over "Satan" naar voren te brengen die de religieuze Spanjaarden verontwaardigde. Deze "Boosdoener" zou de ex-patriarch van Constantinopel Nestorius kunnen zijn, veroordeeld door het Concilie van Efeze in 431.

De Nestorianen waren hoofdzakelijk Syrische christenen (5), die een schuilplaats zochten in Perzië, sommigen zelfs tot in Centraal Azië. Zij vervulden opdrachten zelfs tot in China vanaf 635 (Steven Runcinian, A HISTORY OF THE CRUSADES). Hun eerste kerkelijke provincie werd er door de Patriarch Salibasacha gesticht in de VIIe eeuw. In 1625, ontdekten Jezuïeten missionarissen in China christelijke opschriften die dateren van 781. In het Museum van SIAN, kan men vandaag tafels bewonderen, in massieve steen gehouwen, die herinneren aan de bloeiende cultuur van de Nestorianen in China sinds 635.

De Nestorianen waren grote missionarissen. Zij waren niet Grieks, maar wel hun religieuze taal. De volkeren die zij bekeerden behielden hun nationale taal maar gebruikten de Griekse taal voor hun Liturgie, net zoals de westerse Europeanen met het Latijn deden. In Centraal Azië hebben zich gekeerd naar het Mongoolse koningen, koninginnen en prinsen die zich vastklampten aan het christendom, dankzij de Nestorianen. De sympathieën die Gengis Khan had voor het christendom waren algemeen bekend, en zijn zoon Tului was gehuwd met een echte Nestoriaanse van de Turkse stam van de Keraits. Talrijke Turkmenen (Keraits en Cuighours) werden tot het Christendom bekeerd door de Nestorianen.

Is het toegestaan om te speculeren op de Turkmenen die geëmigreerd zijn van Centraal Azië naar Amerika via de Zee-engte van Bering, die vage noties hebben van het Christendom, dat door mondelinge traditie werd overgebracht? Misschien werd geleidelijk aan de Christelijke Ritus van de Eucharistie (jij zal mijn vlees eten en mijn bloed drinken) letterlijk geïnterpreteerd, om zodoende God beter te kunnen dienen dan op een symbolische wijze?

De geschiedenis van de Oosterse Kerk zou niet volstaan om de "Satan" van de Azteken te verklaren. Aangezien de taal van de Turkmenen het Turks was, zou het misschien een samenloop van omstandigheden zijn dat talloze plaatsnamen in Mexico vandaag nog het suffix "tepec" bevatten (woord dat in het Turks heuvel betekent) om plaatsen aan te duiden die heuvelachtig of zelfs hellingen zijn? Talrijke andere plaatsnamen, worden door "teo" voorafgegaan, dat in het Grieks (Théo) God betekent - de Azteken waren zeer gelovig. Daarenboven is de GEHELE Azteekse woordenschat die betrekking heeft op goddelijke concepten, van Griekse oorsprong.

Hun Tempels heetten TEOCALI. In het Grieks TEO = God, en KALI = hut. TEOMANIA, dat in het Grieks goddelijk vervoer, goddelijke inspiratie betekent, betekent in Mexica CONTEMPLAR, MEDITEREN, BIDDEN. Bovendien betekent het woord TEOTOCOS (in het Grieks Moeder van God), in hun taal: VERAFGODING. "Verafgoden", omdat volgens het dogma van Nestorius, de Heilige Maagd Maria, een gewone sterveling is, die geen God in haar schoot kon dragen. Het is na zijn geboorte dat Christus, volgens de Nestorianen, God werd, omdat hij vereenzelvigd werd met de vleesgeworden God. Bijgevolg was zijn Moeder niet Théotocos maar Christotocos. De Nestorianen waren spitsvondig; ze voelen zich niet zomaar Helleens maar worden volledig opgenomen door de Griekse beschaving...

Woorden die alleen door TEO worden voorafgegaan vullen drie bladzijdes van het woordenboek "Mexica-Castellano" van Molina, en zij hebben ALLEN een verband met goddelijke dingen. Sta me toe om deze hypothese op de voorvaders van de Azteken toe te passen, al was het maar gedeeltelijk, daar ze zich reeds met vele andere volkeren hadden vermengd (Tolteken, Tepaneken, Chichimeken, en anderen), alvorens Tenotchtitlán te veroveren.

1/. Paul RIVET, LES ORIGINES DE L'HOMME AMERICAIN, Gallimard 1957, paginas 171 tot 176.

2/. Augustin Yañez, CRONICAS DE LA CONQUISTA, éditions de la Universidad Nacional Autonome de México,1950, pagina 24.

3/. Fray Bernardino de Sahagún, HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS DE LA NUEVA ESPAÑA, Mexico 1946, tome I, paginas 148 tot 158.

4/. Idem, pagina 629.

5/. De " ketters " waaronder " de ketterei "" gaven de reactie weer op de nationale onderdrukking die zij moesten ondergaan van de Byzantijnse Keizers namens "de Orthodoxie " van hun Patriarchen.